Regulamin

 

Wyciąg z Regulaminu serwisu Wybierarka.pl

 

 1. Idea:

  1. Serwis ma Ci pomóc w dokonywaniu lepszych wyborów (p. 3.1 Regulaminu).
 2. Warunki korzystania:

  1. Z serwisu możesz korzystać bez uprzedniej rejestracji (p. 4.1 Regulaminu) i jakichkolwiek opłat (p. 4.4 Regulaminu).
  2. Możesz swobodnie korzystać z wszelkich narzędzi dostępnych w Serwisie (p. 4.2 Regulaminu).
 3. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:

  1. Serwis nie gromadzi Twoich danych osobowych.
 4. Materiały w Serwisie:

  1. Pamiętaj, że Serwis dokłada wszelkich starań, ale nie jest w stanie zagwarantować Ci, że prezentowane w Serwisie Produkty stanowią wszystkie oferty dostępne na rynku (p. 3.2 Regulaminu), że opisy tych produktów są kompletne (p. 3.3 Regulaminu) lub że analizowane cech tych produktów są kompletne (p. 3.4, 6.5 i 6.12 Regulaminu).

 

 

Regulamin korzystania z serwisu Wybierarka.pl

Wersja numer 1.0.
Opublikowany w dniu 20 lutego 2012 roku

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wybierarka.pl.
  2. Wydawcą Serwisu jest Blue Action sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 27/28 lok. 3a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 000040631.
  3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.wybierarka.pl.
  2. Serwis Wybierarka, Serwis - oznacza serwis internetowy www.wybierarka.pl oraz wszystkie podstrony zlokalizowane w jego domenie.
  3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.
  4. Partner – podmiot świadczący usługi lub oferujący towary, o których informacje są lub mogą być zawarte w Serwisie, z którym Wydawca Serwisu współpracuje.
  5. Producent - podmiot świadczący usługi lub oferujący towary, o których informacje są lub mogą być zawarte w Serwisie, z którym Wydawca Serwisu nie współpracuje.
  6. Produkt - różnego rodzaju usługi lub towary, oferowane przez Partnera lub Producenta.
 3. Idea Serwisu

  1. Serwis ma na celu wspieranie Użytkownika w dokonywaniu wyborów dotyczących Produktów, opisanych wieloma parametrami, co do których Użytkownik nie dysponuje wystarczającą, aktualną lub rzetelnie podaną wiedzą, a w konsekwencji pozwalanie Użytkownikowi na bardziej świadome i łatwiejsze wybory najbardziej odpowiedniego i najpełniej spełniającego oczekiwania Użytkownika Produktu spośród dostępnych na rynku Produktów.
  2. Serwis dokłada wszelkiej staranności w celu zebrania wszystkich ofert, znajdujących się na rynku określonej kategorii Produktów, jednakże nie może zagwarantować, że zbiór Produktów opisanych w Serwisie stanowić będzie zbiór wszystkich ofert dostępnych na rynku.
  3. Serwis dokłada wszelkiej staranności, aby opisy Produktów lub ich cech odpowiadały ich cechom lub właściwościom wskazywanym przez Producentów lub Partnerów.
  4. Treść i zakres prezentowanych w Serwisie cech Produktów opiera się na wypracowanej przez Serwis metodologii, w związku z tym niektóre z cech mogą stanowić rezultat interpretacji danych dotyczących Produktów przez Serwis.
  5. Serwis zawiera informacje o Produktach wybranych ze zbioru towarów i usług oferowanych na rynku, w sposób subiektywny. W szczególności Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do nie umieszczania w Serwisie produktów pozostających w sprzeczności z zasadami społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility).
  6. Informacje dotyczące Produktów są uaktualnione według stanu na dzień wskazany w opisie Produktu.
 4. Korzystanie z Serwisu

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu bez uprzedniej rejestracji.
  2. Użytkownik, w procesie wyboru najlepszego dla siebie Produktu, uprawniony jest do korzystania ze wszystkich narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności z narzędzi pozwalających na stopniowe zawężanie liczby Produktów pozostających w polu zainteresowania Użytkownika, porównywanie Produktów potencjalnie najlepszych dla Użytkownika oraz konsultowanie ich ze znajomymi.
  3. Po zakończeniu procesu wyboru Produktu i podjęciu decyzji, Użytkownik może:
   1. poprzestać na tym etapie, dysponując informacjami na temat jednego lub więcej Produktów;
   2. wybrać Produkt oraz poprzez kliknięcie przycisku przekierowującego - zostać przekierowanym do serwisu Partnera, na którym możliwe będzie dokonanie dalszych czynności, związanych z nabyciem Produktu;
   3. wybrać Produkt oraz - poprzez kliknięcie przycisku przekierowującego - złożyć oświadczenie, na podstawie którego Serwis przekaże dane Użytkownika do Partnera, na podstawie których Partner skontaktuje się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia dalszych czynności związanych z nabyciem Produktu. Złożenie oświadczenia wymaga wprowadzenia do formularza odpowiednich danych kontaktowych, złożenia oświadczenia woli dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i świadczenia usług drogą elektroniczną, wprowadzenia jednorazowego kodu SMS, wysyłanego bezpłatnie przez Serwis na numer telefonu komórkowego, podany przez Użytkownika, a następnie kliknięcia przycisku akceptującego.
  4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest nieodpłatne.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Wydawcę Serwisu wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Wydawca Serwisu jest uprawniony do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.
 5. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

  1. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
  2. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
  3. Wydawca Serwisu dopuszcza możliwość cytowania fragmentów treści Serwisu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że cytat powinien zostać opatrzony podpisem, składającym się ze wskazania pełnej nazwy Serwisu (Wybierarka.pl) oraz adresu internetowego w formie odnośnika.
  4. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu

  1. Wydawca Serwisu zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.
  2. Wydawca Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki, które są lub byłyby związane z korzystaniem, nieumiejętnym lub nienależytym korzystaniem z Serwisu lub zawartości Serwisu.
  3. Wydawca Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, Producentów lub innych podmiotów, z którymi Użytkownik wszedł w stosunki prawne na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.
  4. Materiały, informacje i dane przedstawiane w Serwisie pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do ich udostępniania, jak również od Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów. Wydawca Serwisu dokłada wszelkiej staranności, aby zweryfikować prawdziwość i rzetelności tych materiałów, informacji i danych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ich treść udostępnioną przez Partnerów, Producentów lub inne osoby.
  5. Wydawca Serwisu podejmuje wszelkie możliwe starania, aby materiały, informacje i dane zawarte w Serwisie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przydatność uzyskanych poprzez Serwis informacji.
  6. Wydawca Serwisu podejmuje wszelkie możliwe starania, aby funkcjonowanie algorytmów, wyliczających określone właściwości Produktu, odbywało się jak najbardziej precyzyjnie, jednakże rezultaty działania tych algorytmów mogą mieć charakter jedynie szacunkowy, w związku z tym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych informacji.
  7. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie, jak również za działania Partnerów lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
  8. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Serwisu, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
  9. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek towarów lub usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
  10. Materiały i dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny; nie stanowią one reklamy ani jakiejkolwiek rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów lub Producentów.
  11. Informacje o usługach lub produktach są prezentowane na indywidualnie żądanie Użytkownika za pomocą autorskiej aplikacji Serwisu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
  12. Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego oraz nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
  13. Wydawca Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych materiałów, informacji oraz danych, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów, nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęcia działań na ich podstawie przez Użytkownika.
 7. Partnerzy

  1. Serwis może zawierać odesłania do serwisów internetowych Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów.
  2. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Produktach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach internetowych Partnerów, Producentów oraz innych podmiotów.
  3. Serwis nie wykonuje jakichkolwiek czynności pośrednictwa, w tym w szczególności dotyczących czynności bankowych (agencyjnych) lub ubezpieczeniowych (agencyjnych lub brokerskich).
 8. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Wydawca Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, Wydawca Serwisu będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wydawca Serwisu, a po ich przekazaniu Partnerowi – również odpowiedni Partner lub Partnerzy, wskazani w oświadczeniu Użytkownika. Wydawca Serwisu nie będzie udostępniał danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim.
  3. W celu realizacji ustawy o ochronie danych Wydawca Serwisu dokona zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez Wydawcę Serwisu z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi GIODO.
  4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 ust. 3 lit. c, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Akceptacja następuje poprzez korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
  5. O dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, Użytkownik informowany jest w treści oświadczenia. W celu poprawienia danych Użytkownika lub cofnięcia jego zgody na przetwarzanie danych przez Wydawcę Serwisu, Użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość pod adres e-mail ok@wybierarka.pl.
  6. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Wydawcę Serwisu w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Serwis oraz ich marketingu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola na formularzu pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług przez Serwis oraz ich marketingu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  7. Wydawca Serwisu zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.
  8. Dane osobowe Użytkownika będą przesyłane do Serwisu łączem szyfrowanym SSL.
  9. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez Wydawcę Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Wydawca Serwisu, w związku z udostępnieniem mu identyfikującego Użytkownika adresu elektronicznego oraz numeru telefonu komórkowego, może świadczyć na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem telefonii komórkowej, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści na wszystkich stronach Serwisu, również za pośrednictwem newslettera oraz informacji handlowych Partnerów i innych podmiotów, oraz umożliwia emisję materiałów marketingowych w Serwisie.
  2. Użytkownik, w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług drogą elektroniczną oraz skierowaniem do niego informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, wyraża zgodę na otrzymywanie takiej informacji handlowej. Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym pod klauzulą o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  3. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług lub towarów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 10. Reklamacje

  1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Serwis usług, w tym usług drogą elektroniczną.
  2. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Serwisu na adres poczty elektronicznej: ok@wybierarka.pl.
  3. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Serwis wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 11. Wymagania techniczne

  1. Korzystanie z Serwisu wymaga korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wersji nowszych niż wskazane, włączenia Java Script w przeglądarce internetowej oraz połączenia z siecią Internet.
  2. Użytkownik dodatkowo zobowiązany jest do stosowania podstawowych elementów bezpieczeństwa systemów informatycznych:
   1. stosowania aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę przed wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegowskim oraz innymi programami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz poprawności funkcjonowania Serwisu,
   2. odpowiedniej konfiguracji zasad bezpieczeństwa - zapory połączenia internetowego oraz poziomów bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
  3. W sytuacji, która stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania Serwisu lub zgromadzonych w nim danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wydawcę Serwisu lub Serwis o tym zagrożeniu.
  4. W sytuacji podyktowanej bezpieczeństwem Serwisu lub zgromadzonych w nim danych, a także jego wymaganiami technicznymi, Wydawca Serwisu może zablokować (czasowo lub na stałe) dostęp do Serwisu poszczególnym Użytkownikom albo czasowo zawiesić funkcjonowanie całego Serwisu.
  5. Wszelkie informacje przesyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto, ze względów technicznych, nie ma gwarancji, że informacje i dane przesyłane za pomocą przekazu elektronicznego dotrą do Użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.
  6. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, że Serwis może działać wadliwie, nie działać lub przerywać działanie.
  7. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 12. Prawa autorskie

  1. Serwis, układ treści Serwisu, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne Serwisu stanowią własność Wydawcy Serwisu i są chronione autorskimi prawami majątkowymi.
  2. Materiały, informacje i dane zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wydawcy Serwisu oraz wyłącznie w celu przez niego określonym.
  3. Wszelkie znaki towarowe, kreacje graficzne, nazwy i oznaczenia oraz wizualizacje i zdjęcia, odnoszące się do Produktów, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Serwis stara się pozyskiwać je bezpośrednio z serwisów internetowych Partnerów, Producentów i innych podmiotów, lub korzystając z tego, iż są to znaki ogólnie dostępne lub opublikowane w miejscach ogólnodostępnych. Jednocześnie Serwis dokłada starań, żeby były one prezentowane w Serwisie z zachowaniem standardów komunikacji marketingowej m.in. zachowaniem pól ochronnych, publikowaniem w odpowiedniej separacji od znaków towarowych konkurentów i wyłącznie przy opisach produktów należących do właścicieli tych znaków i kreacji.
 13. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować pod adres e-mail info@wybierarka.pl.
  3. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie i uzyskują status doręczonych do Użytkowników w dniu ich zamieszczenia w Serwisie, z zastrzeżeniem ust. 12.4 poniżej.
  4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
  5. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wybierarka.pl.

  2. Wydawcą Serwisu jest Blue Action sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 27/28 lok. 3a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 000040631.

  3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.wybierarka.pl.

  2. Serwis Wybierarka, Serwis - oznacza serwis internetowy www.wybierarka.pl oraz wszystkie podstrony zlokalizowane w jego domenie.

  3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

  4. Partner – podmiot świadczący usługi lub oferujący towary, o których informacje są lub mogą być zawarte w Serwisie, z którym Wydawca Serwisu współpracuje.

  5. Producent - podmiot świadczący usługi lub oferujący towary, o których informacje są lub mogą być zawarte w Serwisie, z którym Wydawca Serwisu nie współpracuje.

  6. Produkt - różnego rodzaju usługi lub towary, oferowane przez Partnera lub Producenta.