Getin Bank

Serwis internetowy
www.getinonline.pl

e-Lokata na Nowe Środki V

To doceniana lokata internetowa Getin Banku i jej kolejna edycja. Jest to lokata bez konta zakładana na nowe środki, co oznacza m.in., że jest dostępna także dla Starych Klientów tego banku :)

 • do 200 000 zł na 2,1% przez 4 miesiące 
 • zysk maksymalny z lokaty - do 1 134 zł
 • lokata internetowa bez zakładania konta osobistego
 • lokata dla Nowych i Starych Klientów banku sprawdź szczegóły »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

2.10 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

500 - 200 000

Okres lokaty

4 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

- brak bonusów-

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Promocja 2,1% zarówno dla Nowych jak i Starych Klientów

 

Promocyjne oprocentowanie 2,1% dotyczy zdeponowanych w ramach lokaty tzw. "Nowych Środków" a nie jak w większości promowanych na rynku lokat "Nowych Klientów".

 

Bank jako "Nowe Środki" traktuje nadwyżkę złotówek ulokowanych przez Ciebie w Getin Banku w dniu zakładania Lokaty w stosunku do stanu Twoich środków znajdujących się w Getin Banku na dzień 31 lipca 2017 roku.

 

Oznacza to, że nawet korzystając z poprzednich edycji tej lokaty lub będąc klientem Getin Banku w inny sposób, wciąż masz szansę skorzystać z tej Lokaty.

 

W ramach danej edycji promocyjnej e-Lokaty na Nowe Środki możesz posiadać tylko jedną lokatę z oprocentowaniem promocyjnym.

 

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
1

Minimalna kwota lokaty
500

Maksymalna kwota lokaty
200 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
200 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 5
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online

Wymagalność konta

Lokata bez konta

 

Założenie lokaty nie wymaga zakładania konta osobistego ani żadnego innego produktu Getin Banku.

 

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

Odnawialna Automatycznie Dla Nowych Klientów Ale Można To Zmienić

 

Getin Bank daje Ci dwie możliwości:

 • jeśli jesteś "Starym Klientem" banku i masz w nim jakieś konto (osobiste lub oszczędnościowe), to lokata uruchomi się jako Nieodnawialna, co oznacza że po jej zakończeniu zarówno kwota lokaty jak i wypracowane odsetki wrócą na Twoje konto,
 • jeśli jesteś "Nowym Klientem" banku, lokata zostanie założona domyślnie jako Odnawialna i po jej zakończeniu zostanie automatycznie odnowiona na kolejne 5 miesięcy z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP z dnia odnowienia lokaty, pomniejszonej jeszcze o 0,25%. We wrześniu 2017 byłoby to 1,25%.

 

Pamiętaj, że każdy posiadacz lokaty, od chwili jej założenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokaty, ma możliwość zmiany jej charakteru z odnawialnej na nieodnawialną a także możliwość wskazania rachunku na jaki po zakończeniu lokaty mają być zwrócone środki wraz z odsetkami. Zmiany takiej można dokonać po zalogowaniu się do bankowości internetowej Getin Banku w zakładce „Szczegóły lokaty” lub za pośrednictwem Contact Center pod numerem 197 97.

 

W przypadku odnawiania e-Lokaty, kwotę nowo odnawianej lokaty stanowi kwota zakończonej właśnie lokaty wraz z odsetkami.

 

Zarządzanie lokatami online

Zarządzanie Lokatą Przez Bankowość Internetową Getin Banku


Natychmiast po aktywowaniu lokaty, czyli chwili w której Twój przelew z kwotą lokaty dotrze do Getin Banku, zostanie Ci przekazany za pomocą poczty e-mail i SMS - dostęp do bankowości internetowej banku, gdzie możesz zobaczyć swoje środki, zakładać kolejne lokaty czy zmienić rodzaj lokaty z odnawialnej na nieodnawialną.

 

Zakończenie lokaty

Możliwy Przelew Na Konto Z Którego Wpłynęły Środki

 

Dzięki możliwości zmiany charakteru lokaty z Odnawialnej na Nieodnawialną możliwe jest wskazanie, aby kwota lokaty wraz z odsetkami po zakończeniu okresu lokaty trafiły na wskazane przez Ciebie konto.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

Możliwa W Oddziale Banku

Dyspozycja na wypadek śmierci musi być przedłożona w formie papierowej. Może być ona złożona na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Posiadacz rachunku może w każdej chwili chwili zmienić lub odwoloać swoją dyspozycję. Osoby, które zostały w niej wskazane, mogę uzyskać przydzielone im kwoty bez konieczności uczestniczenia w potępowaniu spadkowym. 

 

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Możliwa W Oddziale Banku

Otwarcie wspólnego rachunku odbywa się w placówce banku. Wszyscy właściciele lokaty odpowiadają w równym stopniu za decyzje, jakie są podejmowane przez innych właścicieli, tj. dyspozycje, wypłatę środków i inne, jak również spodowowanie salda na koncie. 

 

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Możliwe W Oddziale Banku

Ustanowienie pełnomocnictwa odbywa się w placówce banku i wymaga obecności pełnomocnika. 

 

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek

 

Zerwanie lokaty następuje po złożeniu dyspozycji telefonicznej. Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 • tylko dla nowych środków

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz bezpośrednio na stronę banku » i wypełniasz prosty wniosek o otwarcie lokaty - patrz Podgląd formularza poniżej. Potrzebne Ci będą informacje z dowodu osobistego.

 

2. POTWIERDZENIE / UMOWA

Z chwilą zatwierdzenia ww. wniosku o otwarcie lokaty, zawierana jest elektroniczna umowa z bankiem, którą otrzymujesz e-mailem wraz z numerem rachunku do wpłaty ustalonej kwoty lokaty.

 

3. PRZELEW

W terminie 7 dni od złożenia wniosku dokonujesz wpłaty na lokatę. Natychmiast po zaksięgowaniu przez bank twojej wpłaty, lokata zostaje aktywowana a Ty otrzymujesz (przez e-mail i SMS) dane logowania się do Bankowości Internetowej Getin Banku, gdzie możesz zarządzać swoją lokatą.

 

4. ZMIEŃ CHARAKTER LOKATY

Ze względu na automatyczną Odnawialność lokaty na gorszych warunkach, proponujemy zaraz po jej założeniu zmienić jej charakter na nieodnawialny. Szczegóły znajdziesz w opisie - Odnawialność lokaty »

 

5. ZYSKI

Po zmianie charakteru lokaty na Nieodnawialną i zakończeniu jej okresu, kwota lokaty wraz z odsetkami przelewane są na Twój rachunek - może to być konto, z którego dokonana została wpłata na lokatę.

 

Podgląd formularza

getin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form1.jpggetin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form2.jpggetin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form3.jpg

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

6 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Getin Bank

Premiera rynkowa
2017-12-01

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • bez konieczności zakładania konta
 • w 100% internetowy i łatwy proces zakładania lokaty, z umową elektroniczną i bez kurierów

Opinia redaktora

Getin Bank pozwala na zakładanie lokaty zupełnie przez internet bez wymogu zakładania konta czy jakiegokolwiek innego produktu bankowego na bardzo przyzwoity procent.

 

Ciekawym rozwiązaniem jest też 5 miesięczny okres lokaty pozwalający pieniądzom pracować dłużej niż u sztandarowych liderów takich jak lokaty bezkarna » czy happy »

 

Pewnym mankamentem jest brak możliwości złożenia przez internet dyspozycji na wypadek śmierci co w parze z możliwością lokowania dużych kwot, ważnych dla rodziny właściciela lokaty, wydaje się przeoczeniem.

 

Ostatnia aktualizacja

3 lipca 2018, 18:37